KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Kigagor Felkree
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 3 August 2010
Pages: 50
PDF File Size: 14.62 Mb
ePub File Size: 7.39 Mb
ISBN: 398-7-84930-339-8
Downloads: 80977
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigarr

U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici.

Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju u dlstributivni plou koja emituje elektorne. Razlika izmeu digitalnog i analognog signala je u tome to kod digitalnog signala ili imate signal ili nemate.

Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa. Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja izolacije, pa se spajanje izvodi uz hlaenje.

Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje.

Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara. JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Digitalna televizija Digitalno emitovanje znai da signal u stvari prenosi sistributivni signale. U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz oablovski mreu.

  ALLEN HEATH ML5000 PDF

Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao to je Internet i priprema za slanje kroz distributivnu mreu. Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na aistem relacijama.

Zbog toga se optike distribytivni nastavljaju jedna za drugom. Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui.

Tipina arhitektura takvih CATV sistem se naziva tree-and-branch stablo i grane. Postupak se izvodi pod mikroskopom pri emu se za zavarivanje koristi elektrina energija. Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Ti digitalni podaci su zapravo video signal u nekom formatu slino kao video fajlovi na raunaru. The New Ossy Oiks Route 8.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Kabelska televizija i Internetfree-zg. Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih sklopova i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton.

Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i poslat. Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal.

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Zbog toga kablovsski takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla.

  ACCION E IDEOLOGIA MARTIN BARO PDF

Kablovski by bojan draskovic on Prezi

Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice. Ovakvi sistemi su poeli da se projektuju jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana.

Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara. Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Koaksijalni kablKoaksijalni kabl je vrsta elektrinog kabla kod koje je jedan provodnik smeten unutar distribuivni upljeg provodnika tako da oba imaju zajedniku osu.

Televizija, reprezentacija i rod Documents.

Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Tako se stvara iluzija nprekidne slike.

U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu.